Problém ubytoven a vyloučených lokalit

21.6.2018

Pozor, pozor, s Modrou jsme zase o kus dál!

Dnešní zastupitelstvo našeho obvodu pověřilo starostku Outlou, aby zajistila vypracování znaleckého posudku, který bude sloužit jako podklad pro jednání o odkoupení vyklizené budovy Modré ubytovny. Zástupce společnosti CPI byty dnes potvrdil, že zájem jednat o prodeji ubytovny s městem stále trvá a vypracování znaleckého posudku je prvním krokem, a také nezbytnou podmínkou, pro dokončení celé transakce. To nejtěžší nás samozřejmě ještě čeká, tedy hledání podpory pro samotné odkoupení. Ale doufejme, že i to se nakonec podaří. Zatím v této věci naše zastupitelstvo postupuje v takové shodě, jako snad ještě nikdy a za to všem patří opravdové poděkování.

Další dobrou zprávou je schválení uzavření smlouvy o spolupráci se společností GLENCORE, díky které dostane náš obvod po dobu pěti let každoročně 100.000,- Kč buď na podporu akcí pořádaných či podporovaných naším obvodem, nebo na jiné aktivity typu rekonstrukcí dětských hřišť atp.

Naopak smutnější zpráva je, že nedošlo ke schválení startu rekonstrukce objeku v ulici Kamenná, takže dokončení celé akce bude až na novém zastupitelstvu a je otázka, jestli k němu vůbec dojde. Ovšem já se snažím být optimitický, jsem přesvědčen, že projekt je připraven dobře, vč. vyjednané dotace na zateplení, a že k jeho realizaci nakonec skutečně dojde.

J. Železný

19.6.2018

Naše stanovisko k aktuálnímu vývoji kauzy Modrá:

1. Jednoznačně trváme na tom, že je správné provoz Modré ukončit (krom mnoha jiných důvodů prostě proto, že současný stav tohoto objektu naprosto nevyhovuje nárokům i na to nejzákladnější bydlení).

2. Nesouhlasíme s úvahami o posunutí termínu ukončení provozu, tím se podle našeho názoru nevyřeší nic, problém by se jen oddálil.

3. Důsledně trváme na tom, že město nemá žádnou povinnost zajišťovat komukoli jakékoli náhradní ubytování. Nicméně velmi vítáme aktivity vedení města, obvodů a zejména působení sociálních pracovníků jak na obvodech, tak na magistrátu, díky kterým se už podstatné části obyvatel obou ubytovenpodařilo náhradní ubytování zajistit (podle našich informací má z celkem 230 obyvatel obou ubytoven zajištěno nové bydlení již cca 160). Pevně věříme, že ubytování se podaří získat i zbývajícím ubytovaným, i těm je ze strany města poskytována průběžná pomoc. Nicméně znova opakuji, že starat se musejí především sami ubytovaní, město za jejich bydlení žádnou zodpovědnost nemá.

4. Stále trvá náš požadavek na odkoupení PRÁZDNÉ budovy Modré ubytovny. Důvody nás k tomu vedou dva. Jednak to, že bytový fond našeho obvodu je opravdu žalostný a považujeme za velmi potřebné ho rozšířit. A za druhé, a to především, jak jsme řekli již mnohokrát, jedinou prevencí proti opakujícím se problémům s objekty tohoto typu je jejich odkoupení. Jinak je koupí další spekulant a až ústavní soud znemožní uplatňování bezdoplatkových zón (což se klidně může stát), bude ubytovna s celou parádou zpět.

5. Na zítřejším magistrátím zastupitelstvu se budou projednávat finanční požadavky našeho obvodu, mimo jiné i požadavek týkající se peněz na Modrou. Tak nám držte pesti, ať to klapne :-)

6.6.2018

Aktuální info k Modré!

Situace je nesmírně složitá, na město je z nejrůznějších stran vyvíjen značný nátlak, aby se aktivně zapojilo do řešení vzniklé situace. Po Střekově se zároveň šíří celá řada nepodložených fám o dalším vývoji. Ve skutečnosti se věci mají takto:

1. Neexistuje žádný zákonný předpis, který by městu ukládal, že má ubytovaným z Modré zajistit náhradní ubytování či přístřeší.

2. Město stojí stranou, pro ubytované může udělat jedinou věc - zajistit základní poradenství. Na nic víc nemá ani peníze, ani pracovníky, ani bytový fond. Ani kdybychom sebevíc chtěli, nemáme jak těm lidem pomoci.

3. Celá věc se týká především tří stran - majitele objektu, nájemce a ubytovaných.

4. Pro město v žádné případě nepřichází do úvahy žádná z variant, ve které by nějakým způsobem vstoupilo do dění tak, že by objekt ve stávající podobě se stávajícími obyvateli provozovalo dál namísto stávající nájemkyně. Toto je jednoznačný postoj vedení města, který mi dnes potvrdila i paní primátorka.

5. Chápeme, že situace ubytovaných je složitá, ale podle našeho názoru se jednoznačně jedná o systémový problém, k jehož řešení není kompetentní samospráva, nýbrž nejvyšší orgány - vláda a parlament. Ať upraví legislativu, zruší nesmyslné dávky na bydlení a ušetřené prostředky přesměrují na obce, kterým uloží povinnost se starat a pak bude vše vypadat jinak.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat vedení města ať už za zavedení opatření, v důsledku kterého přestává být obchod s chudobou u nás atraktivní, tak i za jednoznačný postoj k řešení aktuální situace. Pravidelní návštěvníci naší stránky vědí, že stávající vedení města spíše kritizujeme za to, jak je Střekov zanedbáván, ale v této věci je to jinak, pomohli nám a je na místě to přiznat a poděkovat za to.

Otevřená stále zůstává otázka následného odkoupení prázdné budovy Modré ubytovny. Naše obvodní zastupitelstvo se vyslovilo jednoznačně pro, postoj vedení města zatím není zcela jasný. Nicméně věříme, že i v této záležitosti nakonec ke shodě dojde a budovu koupíme.

J. Železný

31.5.2018

Hlášení z dnešního zastupitelstva - schválili jsme záměr odkoupit Modrou ubytovnu!

Hlasy všech přítomných zastupitelů (Eva Outlá, Jiří Němeček, Petr Barančík, Aleš Smutný, Petr Bandas, Eva Železná, Jiří Železný, Miroslava Lazarová, Jiří Laštůvka, Miroslav Štráchal) bylo přijato usnesení, kterým naše zastupitelstvo schvaluje záměr odkoupení Modré ubytovny do majetku města a ukládá starostce Outlé, aby v tomto smyslu jednala s vedením města. Zastupitelstvo tak podpořilo úterní usnesení rady a vyslalo zřetelný a silný signál směrem k magistrátu, což považujeme za velmi důležitý krok směrem k dotažení této záležitosti do úspěšného konce. Zároveň bych na tomto místě rád poděkoval za podporu v této věci zejména představitelům střekovské opozice (paní Lazarové a pánům Laštůvkovi a Štráchalovi) a jsem nesmírně rád, že když jde opravdu do tuhého (a to teď rozhodně jde), dokážeme se sjednotit a táhnout všichni za jeden provaz.

Další dva body dopadly takto:

1. Smlouva o spolupráci s Glencore zatím kvůli drobným výhradám k textu smlouvy schválena nebyla, ale předpokládáme, že do červnového zastupitelstva se těch pár věcí doladí a pak už smlouva přijata bude.

2. Navrhovaná varianta rekonstrukce bývalých jeslí v Kamenné (knihovna, lékaři, dětská skupina) zatím podporu nenašla, o dalším vývoji budeme informovat.

J. Železný

30.5.2018

Chceme koupit Modrou!

Zatímco ubytovaní, sociální pracovníci a neziskové organizace se pomalu připravují na ukončení provozu Modré ubytovny, rada městské obvodu Střekov včera pověřila starostku Evu Outlou, aby zahájila jednání o odkoupení ubytovny. Náš cíl je jasný - získat objekt pod svoji kontrolu a následně ho využít pro občany Střekova, nejlépe jako bydlení pro seniory. J. Železný

24.5.2018

Modrá končí!

Právě jsme obdrželi oficiální informaci, že ke dni 30.6.2018 bude ukončen provoz Modré ubytovny v Purkyňově ulici. Stane se tak zřejmě v důsledku dopadů opatření obecné povahy (na jehož zavedení jsme se podíleli a jehož přijetí jsme podpořili), díky kterému už nebylo možno pro tuto ubytovnu čerpat žádné doplatky na bydlení pro nově uzavírané smlouvy.

Stávající vlastník (CPI BYTY), objekt sám provozovat nehodlá a bude ho nabízet k prodeji. A my jednoznačně říkáme, že město musí udělat vše pro to, aby tuto budovu získalo do svého vlastnictví. To je totiž jediný skutečně spolehlivý způsob jak zajistit, abychom s ní v budoucnu neřešili opět stejné problémy, jako v posledních mnoha letech. J. Železný

23.8.2016

Pokusím napsat pár slov i k problematice sociálně slabých (předem se omlouvám, bude to delší). Na území Střekova jsou dvě velmi problémové lokality. Jedna začíná u Modré ubytovny a pokračuje Purkyňovkou až k Žukovově a k Vrbáku a v zásadě se k ní dá přičlenit i předposlední panelák v Truhlářovce. Celé něštěstí této lokality spočívá v tom, že se zde nacházejí na malém území tři ubytovny (původně sloužící ústeckým podnikům) a v Purkyňovce je ještě navíc velký bytový dům původně patří Českým drahám, který byl bohužel rovněž odprodán nikoli nájemníkům, ale spekulantům s bydlením. Výsledkem je, že v samotné Purkyňovce, na ulici dlouhé cca 500 metrů, přebývá několik set sociálně slabých obyvatel. Druhá lokalita je pak na dolním Střekově, ulice Železničářská-Děčínská, na vině je částečně opět problém s původně drážními domy a také s domy s nižší kvalitou bydlení. A co s tím? Předem říkám, že neexistuje žádný způsob, jak sociálně slabé přímo "dostat pryč". Situaci lze ovšem řešit způsoby nepřímými. Jedním z velice účinných nástrojů mohl být před rokem a půl hojně diskutovaný souhlas obce s vyplácením doplatku na bydlení zakotvený do tehdejší novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Pokud by nebyl souhlas, nebyly by honosné dávky, ubytovny by nebyly rentabilní a samy by skončily (týkalo se pouze ubytoven, nikoli běžných bytů, na ty nejsou páky vůbec žádné). Nebudu zabíhat do podrobností, ale věřte mi, že v Ústí jsme skutečně přišli na způsob, jak tento nástroj aktivně používat a pokud bychom dostali šanci, tak si troufnu tvrdit, že třeba právě Modrá ubytovna už by byla tak rok zavřená. Jenže, co se nestalo - krátce před účinností zmíněné novely ministerstvo vnitra změnilo pravidla, ze souhlasu obce učinilo souhlas nezávazný a zároveň prakticky nařídilo úřadům práce, aby k němu nepřihlížely a dávky tečou vesele dál. Proč to píšu? Abych ukázal, že bez pomoci shora, se těžko nějak zásadně posuneme. A tou pomocí by paradoxně mohl být dost kritizovaný zákon o sociálním bydlení, pokud ovšem zároveň s ním přijdou na obce i peníze na nákup požadovaného bytového fondu. Pak by se totiž obec mohla a měla pokusit začít nejproblematičtější objekty vykupovat a pronajímat je ve své režii. Opět nebudu zabíhat do detailů, to už by to bylo příliš dlouhé, ale asi tušíte, že pronajímatel (byť svázán zákonnými mantinely), má větší šanci ovlivnit život v domě, než pouhý vnější divák, kterým je obec dnes. Druhá cesta, jak situaci řešit, je ještě zdlouhavější, ale asi ještě správnější - vyřešit zbývající dva problémy Střekova - zápach a podfinancování. Velmi zjednodušeně řečeno - kdyby to tu přestalo zapáchat a měli bychom slušnou infrastrukturu a občanskou vybavenost, lidé by se třeba začali pomalu vracet, nemovitosti by začaly získávat na ceně, už by nebyly zajímavé pro spekulanty s bydlením a naopak ti, kteří zde již nakoupeno mají, by za vyšší ceny třeba rádi prodali. Toto je krásná a uznávám, že idealistická vize, navíc běh na hodně dlouhou trať (můj odhad minimálně 15 let), ale jinak to určitě nepůjde. Proto taky nápady na větší autonomii, nebo dokonce na odtržení Střekova. A závěrem snad, kdyby někdo chtěl toto složité téma podrobněji rozebrat, opravdu se rád sejdu a řeknu víc (je toho ještě mnoho, co se sem nevešlo). J. Ž.

18.9.2013

Report z dnešní schůzky s vedením radnice a dalšími zúčastněnými stranami (bohužel opět s výjimkou vlastníků problematických objektů): 1) konstatováno, že obě policie plní, co před rokem slíbily, hlídkují jak jen jim síly stačí a v případě potřeby reagují na upozornění a snaží se zasahovat, 2) v ostatních bodech bohužel k posunům nedošlo, hygiena se tentokrát nedostavila (takže platí stanovisko, že šváby, rusi, ani štěnice nejsou hygienický problém, stavební úřad sice přítomen byl, ale i jeho stanovisko je neměnné - nemůže prakticky nic, z neziskovek nedorazil nikdo (což platí i o působení na Střekově, pokud se nepletu, nepůsobí tu žádná z nich), 3) kladně byla přijata skutečnost, že Střekov se připojil k tzv. Duchcovské výzvě (sdružení obcí usilujících o změnu legislativy) a stejně tak kladně bylo přijato, že paní starostka při jednání v Duchcově načerpala celou řadu místních zkušeností. Závěry z dnešní schůzky jsou následující: 1) policie bude dál fungovat ve stávajícím režimu 2) na návrh p. Bakuleho (ředitel MP) bude na magistrátě svolána schůzka ve složení radnice-hygiena-stavební úřad-zástupci obyvatel a především úředníci, kteří mají zkušenosti s důraznou kontrolou ubytoven a dalších problémových objektů, cílem schůzky je poučit se od zkušenějších a v maximální možné míře zintenzivnit tlak na majitele problematických objektů 3) bude svolána schůzka ve složení radnice - p. Husák (koordinátor pro etnické menšiny) - zástupci obyvatel, na kterou budou pozvání zástupci neziskovek a dalších organizací, které mohou svým působením v problematických lokalitách předcházet konfliktním situacím - cílem schůzky je kromě represí, které v rámci možností fungují, doplnit i stránku prevence. Za petiční výbor J. Železný

21.2.2013

Po delší odmlce zase zdravíme naše příznivce a přinášíme aktuální info z dění na radnici i v ulicích. Dne 7. února 2013 proběhla na radnici další ze schůzek petičního výboru s vedením radnice, oběma policiemi, pí. Andrlovou (Modrá ubytovna) a dalšími. Z pozitivních věcí bylo zkonstatováno, že obě policie splnili svůj slib a skutečně došlo k posílení hlídkové činnosti v naší čtvrti, a to nejen co se týče hlídek motorizovaných, ale i pěších. Další dobrou zprávou, tedy snad, pokud zástupce majitele, který se jednání rovněž zúčastnil, mluvil pravdu, je sdělení, že objekt v ulici Kořenského (křížem přes křižovatku od Modré ubytovny) by neměl sloužit jako další ubytovna, ale měl by být za pomoci nemalé dotace přebudován na malometrážní byty určené převážně seniorům (na dodržení účelu je vázáno poskytnutí dotace). Tím ale dobré zprávy končí. Zástupce druhé ubytovny se opět nedostavil, stejně jako zástupci CPI, zástupci policie nás informovali, že bezpečnostní situace se v zhoršila v důsledku amnestie (toho jsme si jaksi stačili všimnout sami, vždyť už v lednu opět došlo k několika pokusům o vloupání) a že odhadují, že bude trvat nejméně půl roku, než většina z propuštěných zase skončí tam, odkud přišla. Další špatná zpráva se týká úklidu veřejných prostranství. V důsledku nesmyslného rozhodnutí ústavního soudu přišel náš úřad o až 80 pracovníků, kteří čistotu ulic pomáhali udržovat. Zbývá pouhých 15 VPP, ti ale v žádném případě nezvládnou vše potřebné. Na závěr pak byl ještě vznesen dotaz na úřad i na obě policie, jakým způsobem hodlají v praxi aplikovat zákon o zákazu pobytu na území města pro pachatele přestupků s trvalým bydlištěm mimo Ústí (když podle sdělení zástupce MP je takovýchto pachatelů přestupků až 90%). Odpovědi jsme se bohužel nedočkali. V této věci se snad ale blýská na lepší časy, neboť se podařilo zjistit, že jsou pořádány semináře, kde mají úředníci možnost naučit se daný zákon užívat a paní starostka Lazarová přislíbila že zajistí, aby se někdo od nás tohoto semináře zúčastnil. Doufejme, že se tak i stane a že se nám tak s pomocí aplikace tohoto zákona podaří vyhnat z naší krásné čtvrti aspoň ty největší problémisty. Všem, kteří dočetli až sem, děkuji za pozornost a přeji pěkný den a pevné nervy ve společném boji za lepší příští :-) Za petiční výbor J. Železný

29.12.2012

Dnes proběhla schůzka s MO Střekov, kde se probírala větší bezpečnost na Střekově, omezení trestné činnosti a řešení přestupků v parku a v okolíubytoven - prosíme všechny, kteří zaznamenají jakýkoliv přestupek proti zákonu, aby kontaktovali policii na 156 či 158 a daný čin nahlásili / popíjení alkoholu na veřejnosti, močení v parku, děti venku v době vyučování, jakékoliv omezování vás samotných či jiných atd./ - jen tak můžeme bojovat proti nepřizpůsobivým. Děkujeme

8.11.2012

První schůzka petičního výboru (ve složení Bandasová, Šimáčková, Železný) se zástupci místní radnice, konkrétně s místostarostou Ing. Václavem Křečkem a tajemníkem Ing. Liborem Teplanem proběhal dne 29.10.2012. Na této schůzce došlo jednak k předání petice a otevřeného dopisu adresovaného paní starostce a dále byly předneseny požadavky týkající se zlepšení situace na Střekově. Bylo sjednáno, že místní radnice osloví policii (městskou i státní), stavební úřad, hygienu a další instituce, které mají co do činění s udržováním pořádku v ulicích, i v ubytovnách, které především jsou zdrojem problémů v naší čtvrti. Tímto způsobem bude zmapován okruh v současné době prováděných aktivit. S výsledky tohoto průzkumu bude petiční výbor seznámen a následně bude přizván na jednání akční skupiny primátora, která se zabývá touto problematikou v rámci celého Ústí (za účasti zástupců všech dotčených institucí). Dalším krokem by pak měla být schůzka s majiteli a provozovateli ubytoven. Ti by zde měli být seznámeni s přijatými opatřeními (dohodnutými v rámci akční skupiny primátora). V tuto chvíli tedy čekáme na sdělení dotčených institucí stran stávajícího stavu a na pozvání na akční skupinu u primátora.